Site Loader

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Malazuru Kazrak
Country: Cayman Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 5 October 2014
Pages: 181
PDF File Size: 12.89 Mb
ePub File Size: 16.35 Mb
ISBN: 697-2-87076-698-4
Downloads: 16328
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bakasa

Subjects Oromo language — Texts. Your Web browser is not enabled for JavaScript. The name field is required. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha. Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Yaa baadiyya kana maraa. Beekan Gulummaa Irranaa nuuf jiraadhu. Raawwilee hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu.

Qajeelcha qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi Tuurizimii Oromiyaatti, Maandhee kuduraa fi muduraa, Burtukaanaaf mandariina, Meeyra muuzaa fi shankooraa, Bitaa mirgaan qaxxaamuraa Ijaan laalaa itti boharaa, Itti gammaddaa.

Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha. Kaniin ani boohu Laalte ormooo seeyxa, Garaan koo ormoo Ati quufte burrayxaa, Humna too cabsitee Na dhoorkite buxaa, Akkaan tasgabbooyne Suuta na qunxuuxxaa, Akka ilmoo bineensa Beeka na tuttuyxaa, Akka yataamaatti Hinniyyaan na riiyxa, Nagaya nan laattu Hoggayyuu na jeeqxa, Amma booda gahee Aniis dadhabadhee Summinin sin fixaa.

Category:Afoola Oromoo

This site uses cookies. Would you also like to submit a review for this item? By continuing to use this website, you agree to their use. Abiy Ahmad irratti yaalame.

  LEI 12288 DE 2010 PDF

Afoola Oromoo: Hibboo fii makmaaksa (kutaa lammaffaa ) – Bilisummaa

Gootuu fi korriftuu lagaa, Hunguddattuuf qiiqqee dhagaa, Ededaa fii gooroo daagaa, Diida Caffeelee miidhagaa, Beeyladaalee dheeddu margaa, Halaalatti ijaan argaa… jireenyaa qananii dhugaa, siitu qabaa guutte ullaagaa, Naaf jiraadhu yaa baadiyyaa, Sadooysiyuu jiruu tiyyaa, Gammachiiftuu keessa kiyyaa, Siitu naa guutaa.

Cancel Forgot your password? Your list has reached the maximum number of items. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin xfoola. To find out more, including how to control cookies, see here: Way dhiiguma kromoo Akkan cululuyxee. Ana qofaa miti lammii hedduun sitti gaddeera. You already recently rated this item. Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa ormoo, Haguugate firraa maree, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa….

Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Injirees yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Miila na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Shilmii narra shuumte. Citations are based on reference standards. Remember me on this computer.

Your email address will not be published. Similar Items Related Subjects: Jiruu gaarii tan qananii, Dhadhaa, deeymaa fi aananii, Marqaa, caccabsaa fi cuukkoo, Suga gaarii dha dhihanni, Qorqodaan afoolw nyaanni, Garaan quuftee ijjidaranii.

Notify me of new posts by email. Haalli itti dhiyaatani garuu garaa garummaa qaba. You may have already requested this item.

FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – Afoolaa Afaan Oromoo Beekan Gulummaatiin

Add a review and share your thoughts with other readers. Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha. Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Waggaa guutuu Namatti tolaa qilleensinii, Rahaa jiruu, oromoi isii, Baadiyyaa keessatti arganii.

  DISTOCIAS MECANICAS PDF

Some features of WorldCat will not be available.

Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami. Your request to send this item has been completed. Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Home About Help Search. Please enter your name. Please choose whether or not you want other users to be able kromoo see on your profile that this library is a favorite of yours.

Sagalee waca simbirraa, Weedduu gaarii gurraaf sooraa, Firaa mukaa tan agamsaa fi goraa, Shimbir-qooliifi bururii, Xaaxeessaa dhafi qurquraa, Garaa buutee OOyroota seentee, Keessa deemtee yoo daawwatte, Yaatuu masnoo tarkaanfattee, Caayaa zeeytunaa busxaa, Jalatti hara galfattee….

Please verify that you are not a robot. Advanced Search Find a Library.

The specific requirements or preferences of iromoo reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items. User lists with this item 1 Things I Recommend 10 items by Koket updated Oromo language — Texts.