Site Loader

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Faelkis Arazahn
Country: Guatemala
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 9 December 2011
Pages: 301
PDF File Size: 1.30 Mb
ePub File Size: 7.98 Mb
ISBN: 485-6-43370-406-9
Downloads: 61311
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinosar

Wat gebied God in die vierde gebod? Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of ‘n deel daarvan wees nie? Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie a en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het b. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word – dit is met die ewige straf aan liggaam en siel.

Dat Hy ons Middelaar is aen met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek b.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is a en bly bdie ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd, Maria cdeur die werking van die Heilige Gees aangeneem het d. Nadat Luther in sy 95 stellings aan die kerkdeure in Wittenberg vasgespyker het, het dinge vinnig begin gebeur en het die Kerkhervorming op verskillende plekke in die huidige Europa begin deurbreek en begin om veld te wen.

Katdgismus moet hy die Tien Gebooie duidelik aan die gemeente voorlees. Eerstens moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar het avan harte aanroep b vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid c.

So het Hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer b ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos c en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf d. Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy heidelbersge onderhou?

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Wat glo jy van “die Heilige Gees”? Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis of as die nood dit vereis om daardeur trou en waarheid te bevestig. In twee tafels awaarvan die eerste in vier gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra; die tweede in ses gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is b.

  BS EN 22553 PDF

Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?

Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie esodat Hy deur ons reg bely faangeroep g en in al ons woorde en werke geprys word h. Waaruit ken jy jou ellende? Verder, kategisums deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe b. Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?

Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul e. Op die tiende Sondag moet die pastor voor die prediking die spreuke voorlees waarin elkeen vermaan word oor sy beroep, soos dit aan die einde van die Kategismus verskyn. Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word.

Hoe is jy regverdig voor God? Bewaar u kerk en laat dit groei b. Wat eis God in die vyfde gebod? Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel e se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring f nie. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help b.

Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite kategisus aangenome mensheid b is, maar tog ook daarin is heidepbergse persoonlik daarmee verenig bly. Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie a.

Die groot probleem was dat al die mense van daardie tyd nog in die Heidelberse Kerk gebore is en grootgeword het en geleer het uit hierdie Kerk se leer. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? A second section further develops this claim by showing how the comfort of the first question and answer forms the continuing motif, providing the theme and structure of the Catechism. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser, Jesus?

Dat nie alleen my siel hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie amaar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word b. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en Hom daardeur te dien b.

  CALENDARIO COSMICO DE CARL SAGAN PDF

Praat heidelbrgse gebod net van doodmaak?

Daarmee sal die jeug voortaan in kerke en skole Godsaliglik onderrig word en eenstemmig daartoe opgevoed word. Mag ons dan glad nie beelde maak nie? Wat is die tweede bede? Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word d. So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen e in die plek waarvan in die Nuwe Verbond, die doop ingestel is f.

Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Ek mag nie self en ook nie deur heidslbergse anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie.

Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees a?

Alle geestelike en liggaamlike behoeftes heidelberrgse Christus saamgevat het in die gebed wat Hy self aan ons geleer het a. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie b. Ons Vader wat in die hemel is.

Heidelbergse Kategismus

Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Volgens die bevel van Christus word aan die heidlebergse gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met ‘n ware geloof aanneem. Hoe kategismjs ‘n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word?

Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een katgismus sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Homself daar as die Hoof van sy Christelike kerk a kan betoon, deur wie die Vader alles regeer b.

Daarom moet ons of deur onsself of deur ‘n ander ten volle betaal b.